Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie

Miejsce: Kategoria: , , ,
Tagi: , , , , ,

 

gdzie: ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk – Nowy Port
godziny: 12:00 – 00:00
wstęp: 1 zł
www.laznia.pl

AKCEPTUJEMY BILET BEZ KOLEJKI! sprawdź jak wygrać bilet! (klik)
Odkrywaj, zbieraj, wygrywaj! – U nas otrzymasz konkursową pieczątkę! 
🇬🇧 below
🇺🇦 нижчеWojciech Radtke, We the water.Sala wystawiennicza
godz. 18.00Wojciech Radtke, absolwent ASP w Gdańsku, to artysta multimedialny, rzeźbiarz, malarz, reżyser, performer, rysownik, scenograf, fotograf, grafik, designer, organizator festiwali/eventów/wystaw/spektakli. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, stypendystaMinisterstwa Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Lider convivium Slow Food Pomorze. Realizuje prace z nurtu art and science. Na wystawie artysta zaprezentuje efekt swoich artystyczno-naukowych poszukiwań dotyczących wody rozumianej jako źródło i początek życia, przyjrzy się pamięci wody oraz jej cyrkulacji w środowisku naturalnym, którego elementem jest także człowiek.Wystawa w CSW ŁAŹNIA będzie częścią doktoratu artysty.

 

Katarzyna Józefowicz, Aglomerat – wernisaż
Instalacja artystyczna w przestrzeni klatki schodowej

Kuratorki: Anna Szynwelska i Kinga Jarocka

W ramach obchodów 25-lecia instytucji zaprosiliśmy artystkę Katarzynę Józefowicz do realizacji dzieła sztuki w przestrzeni CSW ŁAŹNIA w Nowym Porcie. Instalacja ma zajmować przestrzeń duszy klatki schodowej i być widoczna z poziomu parteru. Przyjmie ona formę misternej konstrukcji z papieru, z jakich artystka jest powszechnie znana. Instalacja ma być obiektem przypominającym rysunek, przez co twórczyni zamierza nawiązać do architektury dialogicznej wnętrza stworzonego przez prof. Jacka Dominiczaka. Jednocześnie samo dzieło ma pobudzić, oprócz skojarzeń architektonicznych, również strefę marzeń i wyobrażeń, niczym coś, co się wyłania i pojawia w budynku, ale także znika. Instalacja ma przywoływać to, co senne, nierzeczywiste i stanowić zapis minionego już czasu, w którym budynek pełnił inne niż obecnie funkcje i posiadał inny wygląd architektoniczny. Z drugiej strony papierowe konstrukcje będą nawiązywać formą do zagęszczających się osiedli, nadbudowujących się i tworzących w efekcie rodzaj pajęczej sieci, organicznej formy przestrzennej o strukturze krystalicznej.

Projekt zostanie zaprezentowany podczas uroczystego otwarcia instalacji w dniu Nocy Muzeów i na stałe wpisze się w przestrzeń budynku.

Katarzyna Józefowicz jest rzeźbiarką i autorką instalacji. Urodziła się w 1959 roku w Lublinie. W latach 1981-1986 studiowała na wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecne Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). Z uczelnią związana jest do dziś jako dydaktyczka. Prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Intermediów.

W 2001 roku została laureatką Paszportu „Polityki”. Swoje prace pokazywała na wystawach  indywidualnych, m.in. w Galerii Foksal, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a także w CSW ŁAŹNIA. Ulubionym materiałem wykorzystywanym przez artystkę jest papier i tektura – tworzywa z natury mało trwałe i stosunkowo delikatne. Tworzy z nich duże, złożone z tysięcy elementów, misternie wykonane konstrukcje. Jej dzieła są pracochłonne, wymagają skupienia i wielogodzinnej, monotonnej pracy. Wszystkie czynności wykonuje własnoręcznie.

 

Mariusz Waras, Furioza – wernisaż

Dziedziniec przed budynkiem ŁAŹNI 2
godz. 18.00

Kuratorki: Anna Szynwelska, Kinga Jarocka

Mariusz Waras, znany też jako m-city, jest jedną z ikon światowego street-artu. To wszechstronny artysta, autor około siedmiuset murali w ponad czterdziestu krajach, grafik, ilustrator, który zajmuje się również działalnością dydaktyczną, animacyjną i rewitalizacyjną oraz coraz częściej występuje w roli kuratora wystaw.

W ramach obchodów 25-lecia CSW ŁAŹNIA zostanie zrealizowana instalacja przestrzenna Mariusza Warasa. Zostanie ona umieszczona na stalowym stelażu na dziedzińcu CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie. Będzie impresją o Łaźni jako o fenomenie miejsca, które zmieniając swoją funkcję w wymiarze użytkowym, zachowuje ją w wymiarze społecznym. Zgodnie z koncepcją artysty, ważna będzie tu historyczna koncepcja budynku Łaźni i jego detale architektoniczne, jak i pierwotne związki łaźni z kulturą fizyczną, sportem i ciałem. Równorzędność kultury ciała i kultury ducha będzie stanowić w tej sytuacji połączenie pomiędzy dawnym miejscem higieny a współczesną placówką sztuki.

Artysta planuje przygotować też drugą instalację w przestrzeni publicznej — zostanie ona umieszczona na fasadzie CSW Łaźnia na Dolnym Mieście w czerwcu.

Mariusz Waras — urodzony w 1978 w Gdyni, doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Street Artu na Wydziale Architektury i Wzornictwa, na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Oprócz pracy akademickiej zajmuje się projektowaniem graficznym, tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. To właśnie jako twórca murali, w szczególności wczesnego projektu m-city – który stał się jego stylistyczną wizytówką, Mariusz Waras rozpoznawany jest obecnie jako jeden z najważniejszych światowych twórców street-artu. Swoje prace od początku budował wokół estetyki miejskiej, wykorzystywał motywy architektoniczne, infrastruktury przemysłowej – w tym stoczniowej, środków transportu. Styl, choć ewoluuje, pozostaje graficznie skromny i dosadny. Pośród początkowo zdehumanizowanych pejzaży i maszyn w produkcji i niszczeniu, zabawy nieograniczoną możliwością kompilacji w ciągle poszerzającym się leksykonie elementów, zaczęło się pojawiać miejsce na wypowiedzi dotyczące osobistych przemyśleń, manifestów, czasem przybierających formę lapidarnego komentarza do aktualnych wydarzeń. Waras jest również kuratorem wystaw i wydarzeń artystycznych. Współtworzy think tanku POGODA, zajmujący się zarządzaniem szeroko pojętą kulturą. Od 2018 roku jest kuratorem festiwalu Dictator Art Masters odbywającego się na terenie destylarni w kolumbijskiej dżungli. Miejsce to cyklicznie odwiedza czołówka światowych artystów z nurtu street artu, urban artu i sztuki współczesnej. Obecnie wspólnie z marką Dictador, autor kolekcji NFT w ArtHouse Spirits DAO i autor złotej butelki z edycji „M-city Golden Cities” sprzedanej za 1,5mln dolarów.

🇬🇧

LAZNIA 2 Centre for Contemporary Art (Strajku Dokerów 5 street, Gdańsk)

 

Wojciech Radtke

We The Water

Official opening: 13 May 2023, 18:00 (6 PM)

Curated by Agnieszka Kulazińska-Grobis

Wojciech Radtke is a graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He is a multimedia artist, sculptor, painter, director, performer, draughtsman, set designer, photographer, graphic designer, organiser of festivals/events/exhibitions/performances, realising works in the art and science trend. A winner of numerous awards and honours and a scholarship holder from the Ministry of Culture in Poland and the Marshall’s Office in Gdańsk. The leader of the Slow Food Pomorze convivium. In the exhibition, the artist presents the results of his artistic and scientific research concerning water understood as the source and origin of life and the issue of water memory and its circulation in the natural environment of which humans are also an element.

The exhibition at the CCA ŁAŹNIA is part of the artist’s doctoral dissertation.

 

Katarzyna Józefowicz Agglomerate

CCA ŁAZNIA 2 / art installation in the staircase

When: 13 May 2023, 18:00 (6 PM)

Curated by Anna Szynwelska and Kinga Jarocka

To celebrate the 25th birthday of our institution, we invited Katarzyna Józefowicz to create an artwork in the ŁAŹNIA CCA building in Nowy Port. The installation will occupy the staircase core and be visible from the ground floor. The artist plans to create one of her trademark intricate paper structures. The object will resemble a drawing – the artist’s reference to the dialogical interior architecture designed by Prof. Jacek Dominiczak. At the same time, apart from architectural associations, the work intends to activate the sphere of dreams and images, an emergent shape that appears in the building – and disappears from it. The installation will evoke oneiric, unrealistic qualities, a recording of time gone by, in which the building served different purposes than now and was also architecturally distinct. On the other hand, the form of these paper structures will refer to ever denser housing estates, embedded one in another, and creating a spider’s web of sorts: an organic spatial form with a crystal structure.

The installation will be officially unveiled during the Long Night of Museums and form a permanent part of the ŁAZNIA 2 space.

KATARZYNA JÓZEFOWICZ is a sculptor and author of installations. Born in Lublin in 1959, between 1981 and 1986, she studied at the Faculty of Sculpture of the State School of Visual Arts (PWSSP) in Gdańsk – the present-day Academy of Fine Arts. She now teaches at her alma mater, running the Sculpture Studio at the Faculty of Sculpture and Intermedia.

In 2001, she won the Passport award from Polityka magazine. Józefowicz has presented her work at solo exhibitions, e.g. at the Foksal Gallery, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle and ŁAZNIA CCA. The artist’s favourite materials are paper and cardboard – impermanent and delicate by definition. She uses them to create large, intricate structures composed of thousands of elements. Józefowicz’s works are time-consuming, requiring focus and many hours of monotonous work. The artist creates everything herself.

 

Mariusz Waras Furiosa

When: 13 May 2023 (Nowy Port, Long Night of Museums)

Where: outside Łaźnia 2 CCA (Nowy Port)

Official opening: 13 May 2023, 18:00 (6 PM)

Curated by Anna Szynwelska, Kinga Jarocka

 

Mariusz Waras, also known as m-city, is a global street art icon. This multifaceted artist, author of around 700 murals in more than 40 countries, graphic designer and illustrator, also works as a teacher, organises cultural events, is involved in revitalisation projects, and – more and more often – curates exhibitions.

To celebrate ŁAŹNIA CCA’s 25th birthday, Mariusz Waras will prepare a spatial installation to be placed on a steel frame outside the ŁAŹNIA 2 CCA building in Nowy Port. It will be an impression about Łaźnia and the phenomenon of a place that, while changing its practical function, retains its social one. The artist’s work will reflect the historical concept of the Łaźnia building and its architectural details as well as the original associations of łaźnia, i.e. a bathhouse, with physical culture, sport, and the body. The equal status of corporal and spiritual culture will act as a bridge between the former place of hygiene and the contemporary art venue.

The artist also plans to prepare a second public installation on the façade of the ŁAŹNIA CCA in Dolne Miasto in June.

 

MARIUSZ WARAS was born in 1978 in Gdynia. Having completed his post-doctoral studies, he currently works as a professor at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, where he runs the Street Art Studio at the Faculty of Architecture and Design, field of study: Architecture of Cultural Spaces. Apart from academic work, he also works with graphic design, spatial installations and large-format painting. The latter work, particularly his early mural M-city – which became his artistic trademark – turned Mariusz Waras into one of the most recognisable street artists worldwide. From the outset, he has structured his works around urban aesthetics, employing architectural and industrial motifs (including elements of the shipyard or means of transport). His style, albeit evolving, remains minimalist and to the point. Initially, Waras mostly created dehumanised landscapes and machines in the process of production or destruction, playing with the unlimited possibilities of compiling an ever-growing lexicon of elements, but with time, his works began to include his reflections and manifestoes, sometimes taking on the form of concise comments on current events. Waras is also a curator of exhibitions and artistic events. He co-founded the POGODA think tank working with broadly understood cultural management. Since 2018, he has curated the Dictator Art Masters festival at a distillery located in the Colombian jungle. The place is regularly visited by the foremost street, urban and contemporary artists. Together with the Dictador brand, Waras designed the NFT collection at ArtHouse Spirits DAO and the golden bottle from the M-city Golden Cities edition sold for USD 1.5 million.

🇺🇦

Центр Сучасного Мистецтва Лазня 2

Войчех Радтке

Ми – вода

13 травня 2023 о год. 18:00

Виставка до 18 червня 2023

Войчех Радтке – випускник академії образотворчого мистецтва в Гданську, мультимедійний митець, скульптор, художник, режисер, перформер, ілюстратор, сценограф, фотограф, графік, дизайнер, організатор фестивалі/заходів/виставок/перформансів. Лауреат багатьох премій та відзнак, стипендіат Міністерства культури в Польщі та Маршалкової ради в Гданську. Лідер convivium Slow Food Pomorze. Творить в стилі art and science. На виставці художник

представить ефект своїх досліджень та роздумів на тему води, як джерела і початку життя, її пам’яті та циркуляції в натуральному середовищі, частиною якого є також людина.

Виставка в ЦСМ Лазня стане частиною докторської дисертації художника.

 

КАТАЖИНА ЮЗЕФОВИЧ

АГЛОМЕРАТ

Центр Сучасного Мистецтва Лазня 2 / арт-інсталяція на сходовиму майданчику

Дата та година: 13.05.2023 о год. 18:00

Кураторки: Анна Шинвельська та Кінга Яроцька

У рамках святкування 25-річчя інституції ми запросили художницю Катажину Юзефович для створення витвору мистецтва у просторі Центру Сучасного Мистецтва Лазня в районі Новий Порт. Витончена, виконана з паперу, інсталяція знаходитиметься у самому серці сходів та буде видимою з першого поверху. Вона нагадуватиме малюнок, чим має намір відсилатися до діалогічної архітектури інтер’єру, створеної проф. Яцкєм Домінічакєм. Водночас, окрім архітектурних асоціацій, робота має стимулювати зону мрій та уяви, як щось, що з’являється в будівлі, але й зникає. Інсталяція має відтворити щось зі снів, щось нереальне та стати записом уже минулого часу, коли будівля мала інші функції і виглядала інакше, ніж тепер. З іншого боку, паперові конструкції своєю формою відсилатимуть до житлових масивів, які розростаються, забудовуються і створюють у результаті своєрідну павутину.

 

Проект буде представлено під час урочистого відкриття інсталяції в Ніч Музеїв і стане постійним елементом простору будівлі.

 

КАТАЖИНА ЮЗЕФОВИЧ – скульпторка та авторка інсталяцій. Народилася у 1959 році в Любліні. У 1981-1986 роках навчалася на факультеті скульптури в Державній вищій школі образотворчого мистецтва (нині Академія образотворчого мистецтва в Гданську). Мисткиня до нині пов’язана з навчальним закладом – як викладачка. Керує студією на факультеті скульптури та інтермедіа.

У 2001 році отримала паспорт „Політики”. Свої роботи представляла на індивідуальних виставках, наприклад у галереї Foksal, Центрі сучасного мистецтва Замок Уяздовський та ЦСМ Лазня. Улюбленим матеріалом художниці є папір і картон – матеріали не надто довговічні та відносно делікатні. Художниця створює з них витончені габаритні та складні конструкції, що складаються із тисяч елементів. Її роботи клопіткі, вимагають концентрації та багатогодинної монотонної праці.

Усю роботу художниця виконує власноруч.

 

МАРІУШ ВАРАС

ФУРІОЗА

Дата та година: 13.05.2023 (район Новий порт, Ніч Музеїв)

Місце проведення: подвір’я Центру Сучасного Мистецтва Лазня 2 (район Новий Порт)

Вернісаж: 13.05.2023 о 18:00

Кураторки: Анна Шинвельська, Кінга Яроцька

Маріуш Варас, також відомий як m-city, є однією з ікон світового street-art. Це різнобічний митець, автор близько семисот муралів у понад сорока країнах, графік, ілюстратор, дидактик, котрий також займається ревіталізаційною діяльністю, а віднедавна все частіше є куратором виставок.

У рамках святкування 25-річчя ЦСМ Лазня Маріуш Варас створить інсталяцію, розміщену на металевому стелажі на подвір’ї ЦСМ Лазня 2 у районі Новий Порт. Інсталяція виражатиме феномен місця, яким є Лазня, котра змінюює свою утилітарну функцію, водночас зберігаючи соціальну. За задумом художника, в інсталяції перетнуться історична концепція будівлі міської лазні, її архітектурні деталі, а також первинні конотації з фізичною культурою, спортом та тілом. У цій ситуації знак рівності між культурою тіла та культурою духу становитиме зв’язок між колишнім місцем гігієни та сучасним мистецтвом.

Митець також планує приготувати другу інсталяцію, яку розмістять на фасаді ЦСМ Лазня в районі Дольне Місто в червні.

 

МАРІУШ ВАРАС – народжений у 1978 році в Ґдині, доктор наук, професор та викладач в Академії образотворчого мистецтва в Гданську, де керує студією Street art, на факультеті архітектури та дизайну за спеціальністю архітектура культурних просторів. Окрім наукової роботи, художник також займається графічним дизайном, створенням інсталяції та живописом. Саме як творець муралів, зокрема раннього проекту «M-city», який став його візитівкою, Маріуш Варас сьогодні є одним із найважливіших художників street-art у світі. З самого початку його роботи зосереджувалися на міській естетиці, з використанням архітектурних мотивів та індустріальної інфраструктури, зокрема суднобудування і транспортних засобів. Його стиль, хоч й розвивається, проте лишається графічно скромним і прямолінійним. Серед, на перший погляд, дегуманізованих пейзажів, руйнівних машин і гри із необмеженою можливістю

компіляції в безперервно розширюваному лексиконі елементів, почало з’являтися місце для вираження особистих думок та маніфестів, іноді у формі обширних коментарів на тему поточних подій. Художник є також куратором виставок та мистецьких заходів,співзасновником think tank „ПОГОДА”, який займається менеджментом культури. З 2018 року Маріуш Варас є куратором фестивалю Dictator Art Masters, який проходить на лікеро-горілчаному заводі в колумбійських джунглях, який регулярно відвідують провідні світові художники, що творять в стилі street та urban art. Pазом із брендом Dictador є автором колекції NFT у ArtHouse Spirits DAO та золотої пляшки з видання «M-city Golden Cities», яку продано за 1,5 млн доларів