Gdańska Galeria Miejska – 4G

Miejsce: Kategoria: , ,
Tagi: , , , , , ,

 

gdzie: ul. Szeroka 34/35, 36, 37, Gdańsk
godziny: 17:00-23:00
wstęp: bezpłatny zł
www.ggm.gda.pl

Odkrywaj, zbieraj, wygrywaj! – U nas otrzymasz konkursową pieczątkę! 
🇬🇧below

 

Wystawa „Śpiew nadmiaru”

Osoby artystyczne: Anna Baumgart, Paweł Błęcki, Monika Drożyńska, Magdalena Franczak, Ludomir Franczak, Barbara Jacaszek, Jacaszek, Sylwia Jakubowska-Szycik, Anka Leśniak, Edyta Majewska-Rosińska, Barbara Maroń, Diana Rönnberg, Viola Śpiechowicz, Mariusz Tarkawian, Małgorzata Żerwe
Kuratorki: Małgorzata Jankowska i Maria Sasin
Identyfikacja wizualna: Edyta Majewska-Rosińska

Wystawa oraz jej tytuł swoje źródło i symboliczny początek mają w twórczości Anny Świrszczyńskiej (1909-1984) – autorki wierszy, tekstów publicystycznych, dramatycznych oraz prozatorskich. Poetka wierzyła w „zmianę na lepsze”, lubiła stawać na głowie, wyrażając tak swój „babski bunt”. Pragnęła zjednoczenia z roślinami, zwierzętami, żywiołami oraz własną kobiecością. Wiersze Świrszczyńskiej są zapisem uczuć przepełnienia i nadwyżki – „śpiewem nadmiaru”. Mówią o przekraczaniu granic, odczuwaniu siebie jako bytu najlżejszego, a zarazem gigantycznego i niepoliczalnego. Poetka pisała: „rozciekam się, rozsnuwam, rozprzestrzeniam, jestem wybuch, wytryskuję, wyskakuję ze skóry, pączkuję”. Wyrażany w ten sposób nadmiar sugeruje nieokreśloność i złożoność, których nie sposób ogarnąć, ale którymi można dowolnie się dzielić.

Zaproszeni artyści i artystki budują swoje opowieści na granicy literatury i sztuki. Snują wizualne i dźwiękowe narracje o sile i absurdzie istnienia, sensualnych wyborach i wrażliwości, o języku, jego energii i słabości, o przepełnieniu i ruchu, który „uruchamia rewolucję, ciesząc, zaskakując i wyzwalając”. Konstrukcja wystawy ukształtowała się w procesie łączenia, plątania, wzbudzania akordów, gromadzenia różnych emocji i stanów, przecinania się czasu z historią i wyobrażonego z tym, co realne.

Zgromadzone na wystawie dzieła powstawały w odpowiedzi na twórczość i biografię poetki. Odnoszą się one także do tytułowego „nadmiaru” – kategorii bliskiej współczesnej kulturze. Proponowany obszar odniesień wpisał się w wielowymiarowość i asamblażowy charakter twórczości zaproszonych osób. Ich prace stworzyły dynamiczny i paradoksalnie spójny układ.

 

🇬🇧
“Songs of Excess.” Group exhibition / Date: 08 March –26 May 2024

Artists: Anna Baumgart, Paweł Błęcki, Monika Drożyńka, Magdalena Franczak, Ludomir Franczak, Barbara Jacaszek, Jacaszek, Sylwia Jakubowska-Szycik, Anka Leśniak, Edyta Majewska-Rosińska, Barbara Maroń, Mariusz Tarkawian, Viola Śpiechowicz, Diana Rönnberg, Małgorzata Żerwe
Curators: Małgorzata Jankowska, Maria Sasin
Visual identification: Edyta Majewska-Rosińska
The source and symbolic beginning of the exhibition and its title are to be traced to the works of Anna Świrszczyńska (1909-1984) – a poet, journalist, playwright and prose writer. The poet believed in “change for the better” and liked to stand on her head in an attempt at giving expression to her “female rebellion.” She longed to be united with plants, animals, elements, and her own femininity. Świrszczyńska’s poems are records of the feelings of overflow and surplus – “songs of excess.” They speak of pushing boundaries, of experiencing the self as the lightest of beings while at once gigantic and uncountable. She wrote: “I ooze, I spread, I fan out, I am explosion, I gush, I jump out of my skin, I mushroom.” The excess thus communicated suggests indeterminacy and complexity that, although ungraspable, can be shared at will. Stories composed by the artists take place at the intersection of literature and art. The visual and audio narratives revolve around power and the absurdity of existence, sensual choices and vulnerability, around language, its energy and feebleness, around overflow and the motion that “sparks a revolution by bringing gladness, causing surprise and achieving liberation.” The show has been moulded through such processes as combining, entwining, striking chords, assembling various emotions and states, and the crossing of time and history, of the imagined and the real. Put on view are artworks that owe their inspiration to the poet’s work and biography. They also reference the eponymous “excess,” a phenomenon whose relevance extends as far as contemporary culture. The field of references provided by the exhibition is consistent with the multidimensional and assamblage-type character of the displayed pieces. They have managed to create a layout that is both dynamic and, paradoxically, coherent.