Pracownia Parter

Miejsce: Kategoria: ,
Tagi: ,

gdzie: Ul. Traugutta 12, 80-221 Gdańsk
godziny: 18:00 – 22:00
wstęp: bezpłatny
www.instagram.com/pracownia_parter  

🇬🇧below

Zapraszamy na wydarzenie pt. Odbicia: koncert pary artystów Gi.nkgo (Katharina Petcheneva) i Fast Monroe (Andrzej Kaczmarski) połączony z prezentacją prac malarki, Hanny Banaszczyk. Wydarzenie będzie połączeniem muzyki i malarstwa, tworząc unikalne doświadczenie dla uczestników i uczestniczek.
kuratorka: Sylwia Aniszewska.

Gi.nkgo i Fast Monroe, wokaliści i instrumentaliści, przedstawią debiutancki projekt, który zawiera utwory obojga artystów, wykonane w języku angielskim. Ich muzyka jest swoistym połączeniem elementów R&B, soulu, Indie, hip-hopu i duszy człowieka, pragnącej szerzyć miłość. Miłość jako zrozumienie, że wszystkie procesy zachodzące we Wszechświecie są powiązane ze sobą i są potrzebne. W swoich tekstach zwracają uwagę na nieskończoność potencjału każdego człowieka oraz fakt, iż poznanie własnego wnętrza, jest pierwszym krokiem na drodze ku wspaniałości.

Hanna Banaszczyk prezentuje głównie cykle olejne na płótnie, oleje na papierze oraz w technikach mieszanych. Prace te wypełniają jej ulubione tematy – malarstwo pejzażowe i abstrakcja, w gamach chromatycznych przywołujących morską bryzę, przemieszczające się chmury, mgłę, elementy architektury, zanikające horyzonty. Jej prace wyróżnia precyzyjna kompozycja, gra linii: pionowych i poziomych, zestawionych ze swobodnym gestem. Multiplikacja motywów wprowadza odbiorcę w oniryczny świat artystki zastygły w zimnym powietrzu, ale wciąż tętniący życiem.

„Malarstwo jest formą medytacji. Jest wyrazem miłości do życia, zrównoważonej melancholią związaną z nieuchronnością końca.”

🇬🇧
As part of this year’s edition of the European Night of Museums, 18.05.2024, 18:00, Pracownia Parter, 12 Traugutta Street, Gdańsk, we invite you to an event entitled Reflections: a concert by the artist couple Gi.nkgo (Katharina Petcheneva) and Fast Monroe (Andrzej Kaczmarski) combined with a presentation of works by the painter, Hanna Banaszczyk. This event will combine music and painting, creating a unique experience for participants. Pracownia parter in collaboration with the Institute of Urban Culture in Gdańsk, Poland, curated by Sylwia Aniszewska. Gi.nkgo and Fast Monroe, vocalists and instrumentalists, will present a debut project that includes songs by both artists, performed in English. Their music is a peculiar fusion of elements of R&B, soul, indie, hip-hop and the soul of a person wanting to spread love. Love as the understanding that all processes in the Universe are interconnected and needed. Their lyrics draw attention to the infinite potential of every human being and the fact that knowing one’s inner self, is the first step on the path to greatness. Hanna Banaszczyk mainly presents oil cycles on canvas, oils on paper and in mixed techniques. These works are filled with her favorite subjects – landscape painting and abstraction, in chromatic ranges evoking the sea breeze, moving clouds, fog, elements of architecture, disappearing horizons. Her works are distinguished by a precise composition, a play on the lines: vertical and horizontal, juxtaposed with a free gesture, a trace of a brush. The almost hypnotic multiplication of motifs plunges us into the dreamlike world of the artist, frozen in the icy air, but still radiating life. «The painting is a form of meditation. It is an expression of love for life, balanced by melancholy resulting from the inevitability of the end.”