Muzeum Miasta Gdyni

Miejsce: Kategoria: , , , ,
Tagi:

 

gdzie: Ul. Zawiszy Czarnego 1A
godziny: 18.00–01.00
wstęp: 1 zł
www.muzeumgdynia.pl

Odkrywaj, zbieraj, wygrywaj! – U nas otrzymasz konkursową pieczątkę! 

🇬🇧 below
🇺🇦

Europejska Noc Muzeów w Muzeum Miasta Gdyni – DZIKA NOC!
Inspirując się talentem i twórczością architekta, projektanta i wizjonera – Jakuba Szczęsnego, zapraszamy wszystkich do wspólnej, dzikiej właśnie i nieposkromionej zabawy.
o 18- 19 Czyste szaleństwo – warsztaty dla rodzin z dziećmi tworzenia kostiumów (obowiązują wcześniejsze zapisy)
o 19 – 22 Lemurowanie – wspólne tworzenie koszulek, toreb i czego dusza zapragnie z wyjątkową, przygotowaną właśnie na tę okazję, specjalną grafiką Jakuba Szczęsnego
o 19 – 22 DJ-set na schodach muzeum: Tomek Hoax//Marcin Szulc///Coastline Northern Cuts
o 19 – 20 ambientowa strefa magicznych pejzaży na naszym muzealnym tarasie
o dwie wspaniałe wystawy do zobaczenia wieczorową porą “Gdynia – Dzieło Otwarte” i “Jakub Szczęsny. Polskie Projekty Polscy Projektanci
o 20 – 00 Gdynia Nadaje: spacer historyczny w ogniskiem
Szczegóły wydarzeń:
CZYSTE SZALEŃSTWO – warsztaty dla rodzin z dziećmi tworzenia kostiumów 18 – 19 / foyer Muzeum Miasta Gdyni
Często najważniejsza jest kreacja! W Dziką Noc, w Muzeum Miasta Gdyni, zapraszamy do wspólnego puszczenia wodzów wyobraźni i stworzenia wyjątkowych, szalonych i przesadzonych kostiumów na wyjątkową okazję. Rodzinne drużyny używając nieskomplikowanych materiałów najpierw zaprojektują, a następnie wykonają kostiumy, w których będzie można zwiedzać wspólnie muzeum!
LEMUROWANIE – wspólnie tworzenie koszulek i toreb w technice sitodruku 19 – 22 / foyer Muzeum Miasta Gdyni
To wielkie zakończenie wystawy Jakub Szczęsny. Polskie Projekty Polscy Projektanci. Przed niedzielnym finisażem, zapraszamy do wspólnej zabawy tworzenia metodą sitodruku printu na koszulki, torby, a nawet niemowlęce ubranka ze wspaniałą grafiką zaprojektowaną specjalnie na tę okazję przez Jakuba Szczęsnego. Ubrania będą schły i czekały na Was w naszej sali multimedialnej, a Wy w tym czasie może zwiedzać lub tańczyć przed muzeum!
Zachęcamy do przyniesienia swoich tekstyliów lub zakupu ich na miejscu, w naszym muzealnym sklepie. Stacja sitodruku będzie działać do godziny 22. Koszulki i torby będzie można odebrać przez całą Dziką Noc lub w niedzielę, przed wernisażem wystawy.
Tomek Hoax//Marcin Szulc///Coastline Northern Cuts DJ set 19 – 22 / schody Muzeum Miasta Gdyni
AMBIENTOWA STREFA MAGICZNYCH PEJZAŻY 19-01/ taras Muzeum Miasta Gdyni
Zapraszamy do wspólnego relaksu i podziwiania pięknych widoków na całą Zatokę z naszego muzealnego tarasu.
SPACER HISTORYCZNY Z OGNISKIEM 20 – 00 / Miejsce spotkania: Pod kapliczką św. Rocha przy skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej, Małe Karwiny i Źródło Marii
Wszystkich tych, którzy podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów chcą uciec od tłumów i spędzić czas na łonie natury zabierzemy na nocny spacer przez historię jednej z najstarszych części Gdyni – Wielkiego Kacka. Poznamy „dziki” charakter tego miejsca, które do 1953 roku było jeszcze kaszubską wsią. Przy oświetleniu latarek poszukamy śladów codziennego życia jej mieszkańców. Przyjrzymy się światłom semaforów, odkrywając kolejowe wątki w jej dziejach. Słuchając miejscowych legend i tajemniczych historii rozejrzymy się za pozostałościami po najdawniejszych mieszkańcach tego terenu oraz ich wierzeń, przyglądając się rozbłyskującym Błędnym Ognikom w dzikich, leśnych ostępach Kocich, Krowich i Końskich Łąk. W blasku księżyca przejrzymy się w tafli Jeziora Kackiego. Przy świetle świec napijemy się krystalicznie czystej wody ze Źródła Marii. A na koniec spaceru podzielimy się swoimi historiami przy nocnych rozmowach w poświacie ogniskowych płomieni na dzikiej, leśnej polanie.
Trasa wędrówki (ok. 9 kilometrów) będzie prowadziła przez miejskie i leśne zakątki Wielkiego Kacka, a zakończy się wspólnym ogniskiem na Leśnej Polanie w okolicy ulicy Szafranowej 65. Prowiant na ognisko we własnym zakresie. Zalecamy wygodny ubiór oraz własną latarkę do poruszania się po zmierzchu, szczególnie w terenie leśnym. Zapraszamy zarówno mieszkańców Gdyni, jak i turystów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

🇬🇧

European Night of Museums at the Gdynia City Museum – WILD NIGHT!
Inspired by the talent and work of the architect, designer and visionary – Jakub Szczęsny, we invite everyone to join us for a wild, precisely and unbridled fun.
o 18- 19 Pure madness – workshops for families with children to create costumes (advance registration required)
o 19 – 22 Lemurowanie – joint creation of T-shirts, bags and whatever your heart desires with special graphics by Jakub Szczęsny, prepared just for this occasion.
o 19 – 22 DJ-set on the steps of the museum: Tomek Hoax//Marcin Szulc///Coastline Northern Cuts
o 7 – 8 pm ambient zone of magical landscapes on our museum terrace
o two great exhibitions to see in the evening “Gdynia – Open Work” and “Jakub Szczęsny. Polish Projects Polish Designers
o 20 – 00 Gdynia Broadcasts: a historical walk with a bonfire
Event details:
PURE MADNESS – workshops for families with children of costume creation 18 – 19 / foyer of the Museum of the City of Gdynia
Creation is often the most important thing! On Wild Night, at the Museum of the City of Gdynia, we invite you to let your imagination run wild together and create unique, crazy and exaggerated costumes for a special occasion. Family teams using uncomplicated materials will first design and then make costumes in which to explore the museum together!
LEMURING – creating T-shirts and bags together using screen printing technique 19 – 22 / foyer of the Gdynia City Museum
This is the grand closing of the exhibition Jakub Szczęsny. Polish Projects by Polish Designers. Before Sunday’s finissage, we invite you to join in the fun of creating screen prints for T-shirts, bags and even baby clothes with wonderful graphics designed especially for this occasion by Jakub Szczęsny. The clothes will be drying and waiting for you in our multimedia room, while you can visit or dance in front of the museum!
We encourage you to bring your textiles or purchase them on site, in our museum store. The screen-printing station will be open until 10 p.m. T-shirts and bags can be picked up throughout Wild Night or on Sunday, before the exhibition opening.
Tomek Hoax//Marcin Szulc///Coastline Northern Cuts DJ set 7 – 10 pm / stairs of Gdynia City Museum
AMBIENT ZONE OF MAGICAL SEASONS 19-01/ terrace of the Museum of the City of Gdynia
We invite you to relax together and enjoy the beautiful views of the entire Bay from our museum terrace.
HISTORICAL WALK WITH FIRECAMP 20 – 00 / Meeting place: Under the chapel of St. Roch at the intersection of Wielkopolska, Małe Karwiny and Źródło Marii streets
All those who, during this year’s European Night of Museums, want to escape the crowds and spend time in nature, we will take you on a night walk through the history of one of the oldest parts of Gdynia – Wielki Kacek. We will learn about the “wild” character of this place, which until 1953 was still a Kashubian village. By torchlight we will look for traces of the daily life of its inhabitants. We will look at the lights of semaphores, discovering the railroad threads in its history. Listening to local legends and mysterious stories, we’ll look around for remnants of the area’s earliest inhabitants and their beliefs, looking at the flare-ups of the Wrong Fires in the wild, forested backwoods of Kocichy, Krowchy and Końskie Meadows. In the moonlight, we will peek through the surface of Kackie Lake. By candlelight we will drink crystal clear water from the Spring of Mary. And at the end of the walk, we will share our stories over nightly conversations in the glow of campfire flames in a wild forest clearing.
The route of the hike (about 9 kilometers) will lead through urban and forest corners of Wielkie Kacka, and will end with a common bonfire in the Forest Glade near 65 Szafranowa Street. Provisions for the bonfire on your own. We recommend comfortable clothing and your own flashlight for walking after dusk, especially in forest areas. We invite both residents of Gdynia and tourists.
Advance registration is required.

 

🇺🇦

Європейська ніч музеїв у Міському музеї міста Гдиня – WILD NIGHT!
Натхненні талантом і творчістю архітектора, дизайнера і візіонера Якуба Щенсного, запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нас для диких, точних і нестримних веселощів.
o 18 – 19 Чисте божевілля – майстер-класи з виготовлення костюмів для сімей з дітьми (необхідна попередня реєстрація)
o 19 – 22 Lemurking – спільне створення футболок, сумок та всього, чого душа забажає, зі спеціальною графікою Якуба Щенсного, підготовленою спеціально для цієї події.
o 19 – 22 DJ-сет на сходах музею: Tomek Hoax//Marcin Szulc//Coastline Northern Cuts
o 19:00 – 20:00 зона чарівних пейзажів на терасі музею
o Дві чудові виставки на вечір: «Гдиня – відкрита робота» та «Якуб Щенсний. Польські проекти польських дизайнерів
o 20:00 – 00 вечора «Гдиняські трансляції»: історична прогулянка з ватрою
Деталі події:
ЧИСТЕ божевілля – майстер-класи для сімей з дітьми зі створення костюмів 18 – 19 / фойє Музею міста Гдиня
Творчість часто є найважливішою річчю! У Дику ніч у Музеї міста Гдиня ми запрошуємо вас разом дати волю своїй фантазії та створити унікальні, божевільні та перебільшені костюми для особливої події. Сімейні команди, використовуючи нескладні матеріали, спочатку спроектують, а потім виготовлять костюми, в яких разом досліджуватимуть музей!
LEMURING – спільне створення футболок та сумок за допомогою техніки трафаретного друку 19 – 22 / фойє Гдинянського міського музею
Це урочисте закриття виставки «Якуб Щенсний. Польські проекти польських дизайнерів. Перед недільним фіналом ми запрошуємо вас приєднатися до створення трафаретних принтів для футболок, сумок і навіть дитячого одягу з чудовою графікою, розробленою спеціально для цієї нагоди Якубом Щенсним. Одяг буде сушитися і чекати на вас у нашій мультимедійній кімнаті, а ви зможете відвідати музей або потанцювати перед ним!
Ми заохочуємо вас приносити свій одяг або купувати його на місці, в нашій музейній крамниці. Станція трафаретного друку працюватиме до 22:00, а футболки та сумки можна буде забрати протягом усієї Дикої ночі або в неділю, перед відкриттям виставки.
Томек Хоакс/Марцін Шульц///Coastline Northern Cuts DJ set 7 – 10 вечора/ сходи Музею міста Гдиня
ЗОНА ЧАРІВНИХ ПОР 19-01 / тераса Музею міста Гдиня
Запрошуємо вас відпочити разом і насолодитися прекрасним видом на всю затоку з тераси нашого музею.
ІСТОРИЧНІ ПОДОРОЖІ З ФІРМОВОЮ КАМЕРОЮ 20 – 00 / Місце зустрічі: Під каплицею св. Роха на перехресті вулиць Великопольської, Малої Карвіни та Грудної Марії
Усіх, хто під час цьогорічної Європейської ночі музеїв хоче втекти від натовпу і провести час на природі, ми запрошуємо на нічну прогулянку історією однієї з найстаріших частин Гдині – Великого Кацека. Ми дізнаємося про «дикий» характер цього місця, яке до 1953 року було ще кашубським селом. При світлі смолоскипів будемо шукати сліди повсякденного життя його мешканців. Вдивлятимемося у вогні семафорів, відкриваючи для себе залізничні нитки в його історії. Слухаючи місцеві легенди та таємничі історії, ми роззирнемося довкола у пошуках залишків перших мешканців регіону та їхніх вірувань, дивлячись на спалахи Неправильних Вогнів у дикій, лісистій глибинці Кочичів, Кроучів та Конських Лугів. У місячному сяйві ми будемо розглядати поверхню озера Кацке. При свічках вип’ємо кришталево чистої води з джерела Марії. А наприкінці прогулянки ми поділимося своїми історіями за нічними розмовами в сяйві полум’я багаття на дикій лісовій галявині.
Маршрут походу (близько 9 кілометрів) пролягатиме через міські та лісові куточки Великої Качки, а завершиться спільною ватрою на Лісовій галявині біля вулиці Шафранова 65. Про продукти для багаття ви маєте подбати самостійно. Рекомендуємо зручний одяг та власний ліхтарик для прогулянок після настання сутінків, особливо в лісовій місцевості. Запрошуємо як мешканців Гдині, так і туристів.
Попередня реєстрація обов’язкова.